DUYURU PETEK CIKDI ULASMA ADRESLERI VE ICINDEKILER

ITU Mezunlari Dernegi (itumez@eng2.uconn.edu)
Wed, 29 Nov 1995 17:13:52 -0500 (EST)


Subject: (Duyuru) ITU-MD E-Dergi: PETEK 3. SayI, 1 ARALIK 1995

===========================================================================
PETEK CILT: 1 SAYI: 3 1 ARALIK 1995
===========================================================================

___________________________________________
/ .......................... \
/ ........ /\ /\ ....... \
/ ...... / | / | ..... \
/ ... / // | .... \
/ .. /^/^ / / / ... \
/ ... /()|'`--/ _ / .. \
/ ... \_'/' '` \_' .. \
/ ... '//`--' '\ .. \
/ .... || //--/ ' \ .. \
/ ..... \\ ||\_/\\ ... \
/ ........ || \_/ .... \
/ ........... \\ \ ..... \
/ .......................... \
/ \
/ OOOOOOO OOOOOOOOO OOOOOOOOOOO OOOOOOOOO OOO OOO \
/ OOOOOOOO OOOOOOOOO OOOOOOOOO OOOOOOOOO OOO OOO \
\ OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO /
\ OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO /
\ OOO OOO OOO OOO OOO OOOoOO /
\ OOOOOOOO OOOOOOO OOO OOOOOOO OOOOO /
\ OOOOOOO OOOOOOO OOO OOOOOOO OOOOOO /
\ OOO OOO OOO OOO OOOoOOO /
\ OOO OOO OOO OOO OOO OOO /
\ OOO OOO OOO OOO OOO OOO /
\ OOO OOOOOOOOO OOO OOOOOOOOO OOO OOO /
\ OOO OOOOOOOOO OOO OOOOOOOOO OOO OOO /
\ /
\ ITU MEZUNLARI DERNEGI ELEKTRONIK DERGISI /
\ /
\ 1995 /
\ /
\___________________________________________/

===========================================================================
SunuS YazIsI
===========================================================================

Sevgili PETEK OkurlarI,

PETEK'in her yeni sayIsInIn yayImlanmasIndan sonra olduGu gibi sizlere bir
kez daha yepyeni ve dopdolu bir PETEK sunmus olmanIn mutluluGunu paylaSmak
istiyoruz.

Ikinci sayImIzIn yayImlanmasIndan bugune kadar geCen sUrede, hepimiz iCin
Ozel Onemi olan iki gUn vardI. Bu anlamda, 29 Ekim "Cumhuriyet BayramI"nIzI
kutluyor ve duydugumuz sevinci sizlerle paylaSIyoruz. AyrIca, 10 KasIm
"AtatUrk'Un Vefat Gunu" vesilesi ile ATA'mIzIn onunde bir kez daha saygI
ile eGildiGimizi, PETEK GOnUllUleri olarak izinden ayrIlmayacaGImIzI da
belirtmek istiyoruz. PETEK'in bu sayIsInda ATA'mIza olan baGlIlIgImIzIn ve
saygImIzIn ifadesi olarak asla yeterli olmayacaGInI bilmemize raGmen bazI
bOlUmlerimizde ATA'mIzla ilgili yazIlara yer verdik. Ozellikle PETEK'i
"WWW"den okuyan okuyucularImIzIn, ATA'mIza Ozel dUzenlemeleri
beGeneceklerinden ve bizlerle ayni hisleri paylasacaklarIndan eminiz.

PETEK iCeriGi ile bu sayIsInda da amaclarI arasInda yer alan; okuyucularInI
birbirinden farklI konularda bilgilendirme ve dUsUnenlerin gOrUSlerini
okuyucularla paylaSabildikleri bir ortam yaratmayI baSarI ile yerine
getiriyor. Ilk defa PETEK'te yayImlanmakta olan; SayIn ITU RektOrU'nUn
Universitemizdeki yeni geliSmeler ve geleceGe yOnelik planlarla ilgili
yazIsI, Irfan DogrusOz'un ATA'nIn mUzikle olan iliskiSini dile getiren
derlemesi ve Necmi HasanoGlu'nun "BatI Trakya TUrkleri"nin sorunlarI
hakkInda sundugu aCIklamalarI, ilginizi CekeceGine inandIGImIz yazIlar
arasInda yer almakta.

TUm PETEK GOnUllUleri olarak yaklaSan yeni yIlIn her aCIdan gecen yIlI
aratmayacak gUzelliklerle dolu olmasInI diliyoruz. 1995 yIlIna 19 MayIs
1995 gUnU PETEK'in ilk sayIsInIn Internet'te yayImlanmasI ile katIlan
anlamIn ve farklIlIGIn, 1996 yIlInda da artarak devam edeceGine olan
inancImIzI belirtmek istiyoruz.

Sizleri okumak iCin sabIrsIzlandIGInIz, uzun emekler sonucunda hazIrlanmIS
Dergimiz ile yalnIz bIrakmadan Once, PETEK'teki ballarIn bu derecede
lezzetli olmalarInI saGladIklarI iCin sayIn yazarlarImIza, bu sayIda emeGi
gecen arkadaSlarImIza, bizlere destek olan tUm dostlarImIza ve su anda
PETEK'i bizlerle paylasan siz okurlarImIza tesekkur ediyoruz.

Biz sonraki sayImIzda tekrar GOrUSmek dileklerimizle. AramIza HOS GELDINIZ.

PETEK YayIn Kurulu

Baskan:
Meral Demirtas (Meteoroloji '90) <swrdemas@met.reading.ac.uk>

Baskan Yrd.:
Harun Taner (Gemi Insaati '88) <taner@cadlab.tu-berlin.de>

Uye:
Tolgay Nur (Isletme '94) <nurt@rpi.edu>

===========================================================================
PETEK YazISma Adresi ve PETEK'e "WWW"de EriSim
===========================================================================

Elektronik posta ile bize ulaSmak isteyenler PETEK YayIn Kurulu Uyelerinin
yukarIdaki adreslerine ya da aSaGIdaki "itumez" adresine baSvurabilir.

PETEK'e posta ile yazI gOndermek isteyenler iCin yazISma adresimiz aSaGIda
verilmiStir:

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
_/ _/
_/ ISTANBUL TEKNIK UNIVERSITESI _/
_/ <<< Mezunlari Dernegi ~ Alumni Association >>> _/
_/ <<< ULUSLARARASI KURULUSU ~ INTERNATIONAL BRANCH >>> _/
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
_/ _/
_/ 235 E. River Dr Suite 1502 ~ Phone / Fax : 203-282-0251 _/
_/ E. Hartford, CT 06108, USA ~ E-mail:<itumez@eng2.uconn.EDU> _/
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

(*) PETEK'e "www" ve "ftp" ile eriSmek istiyorsanIz:
-----------------------------------------------

1. http://www.ece.orst.edu/~ituweb/petek/
[ABD'deki adres.]

2. http://www.itu.edu.tr/petek.html
[Istanbul Teknik Universitesi'ndeki adres.]

3. ftp.itu.edu.tr adresinde /pub/petek dizini

PETEK-L tartISma listemize Uye olmak isterseniz <listproc@itu.edu.tr>
adresine ilk satirinda

SUB PETEK-L <adiniz> <soyadiniz>

komutu bulunan bir e-posta yollamaniz yeterlidir.

(*) PETEK'in her yeni sayIsInIn "www" adreslerimize yerlestirilmesi iCin
kIsa bir sUre beklemeniz gerekebilir. Bilginize sunulur.

===========================================================================
ICindekiler
===========================================================================
---------------------------------------------------------------------------
1. ITU MezunlarI DerneGi (ITU-MD) TanItIm
---------------------------------------------------------------------------
1. ITU'ye Yardim Faaliyetleri
1.1 ITU BIM'e Maddi Yardim, Nalan Arsoy-Gainer
1.2 ITU'ye Kitap Bagisi Devam Ediyor, Bulent Kobu
2. ITU-MD Subelerinin TanItImI
2.1 ITU-MD Avusturya BOlgesi GOrevlendirmeleri
---------------------------------------------------------------------------
2. Akademik DUnyadan
---------------------------------------------------------------------------
2.1 ITU'den Haberler
2.1.1 ITU'deki Son GeliSmeler, ReSat Baykal
2.1.2 DUnden BugUne "ITU Insaat FakUltesi" Aktaran: Ilhan Bayraktar
2.2. Higher Education in Turkey, Tulay Kilincaslan
2.3. ArI KovanI:
2.3.1 Konuk: Prof. Dr. Oktay Baysal
2.3.2 Konuk: Prof. Dr. Nejat OlgaC
---------------------------------------------------------------------------
3. Bilim ve Teknoloji
---------------------------------------------------------------------------
3.1 Turkiye Teknoloji Universiteleri Arastirma Fonu, Erol Gelenbe
3.2 Bilim-Teknoloji-Sanayi TartISmalarI Platformu Enformatik AlanIna
YOnelik Bilim-Teknoloji-Sanayi PolitikalarI CalISma Grubu,
Haluk Zontul
3.3 Packaging Engineering, Ozgur Polat
3.4 Prof. Dr. Nejat OlgaC'In En Son BuluSu HakkInda Haberler
---------------------------------------------------------------------------
4. Internet ve Bilgisayar DunyasIndan
---------------------------------------------------------------------------
4.1 Ticari Isletim Sistemlerine Alternatif: LINUX Hirac Kasapoglu
4.2 "Marketing in the Cyberspace", Ilbay Ozbay
---------------------------------------------------------------------------
5. MUhendis GOzUyle
---------------------------------------------------------------------------
5.1 Gelecegin Yapi Sektoru, A. Mehmet Haksever ve Ahmet Oztas
---------------------------------------------------------------------------
6. Sosyal Bilimler ve KUltUr
---------------------------------------------------------------------------
6.1 AtatUrk'Un SevdiGi SarkIlar ve O'nunla Ilgili AnIlar,
Irfan DoGrusOz
6.2 Siirlerle Istanbul Ozgur Polat

[Not: SayIn Hakan AydIn'In "Felsefe Tarihinden Kesitler (2): Anaksimandros"
yazIsI dOrdUncU sayImIzda Anaksimenes'i de iCerecek biCimde daha kapsamlI
olarak yayImlanacaktIr.]
---------------------------------------------------------------------------
7. Mizah
---------------------------------------------------------------------------
7.1 YUksekOGretime YOnelik Projeler, K.Turgut GUrsel
7.2 DaGarcIGImIzdan, DUzenleyen: Canan Unverdi
7.3 Planlama HatasI, Aktaran: BUlent Catay
7.4 What the doctor says, what the doctor really means,
DUzenleyen: Canan Unverdi
7.5 Divan-i Lugatu Ayaktopu, OzgUr Polat
---------------------------------------------------------------------------
8. Dilimiz, Deyimlerimiz ve AtasOzlerimiz
---------------------------------------------------------------------------
8.1 M. Kemal AtatUrk ve TUrkCe, K. Turgut GUrsel
8.2 TUrkCenin Anadil Olarak DUnyadaki Yeri, K. Turgut GUrsel
---------------------------------------------------------------------------
9. Serbest KOSe
---------------------------------------------------------------------------
9.1 BatI Trakya Turkleri, Necmi Hasanoglu
---------------------------------------------------------------------------
10. Okuyucudan
---------------------------------------------------------------------------
10.1 Bizden Size
10.2 PETEK'e Gonderilen Okuyucu MektuplarI
10.3 PETEK Okuyucu Anket Formu
---------------------------------------------------------------------------

11. PETEK YayIn Kurulu Uyeleri

12. PETEK YayIn DanISmanI

13. YazI DeGerlendirme Kurulu Uyeleri

14. PETEK GOnUllUlerine ve PETEK yazarlarIna tesekkur

15. ITU-MD Uyelik Formu

---------------------------------------------------------------------------
===========================================================================
PETEK CILT: 1 SAYI: 3 1 ARALIK 1995
===========================================================================